Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vertaalbureau JTS en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij  Vertaalbureau JTS met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Vertaalbureau JTS zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Vertaalbureau JTS vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Vertaalbureau JTS of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Vertaalbureau JTS van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Vertaalbureau JTS mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Vertaalbureau JTS heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Vertaalbureau JTS zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Vertaalbureau JTS binden Vertaalbureau JTS pas nadat Vertaalbureau JTS deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien Vertaalbureau JTS in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Vertaalbureau JTS gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3 – WIJZIGING/INTREKKING VAN OPDRACHTEN
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Vertaalbureau JTS gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Vertaalbureau JTS stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien Vertaalbureau JTS voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Vertaalbureau JTS de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING
4.1 Vertaalbureau JTS is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Vertaalbureau JTS zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Vertaalbureau JTS zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Vertaalbureau JTS is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien Vertaalbureau JTS aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Vertaalbureau JTS het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Vertaalbureau JTS voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Vertaalbureau JTS zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vertaalbureau JTS is gehouden om, zodra het Vertaalbureau JTS duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Vertaalbureau JTS is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem en/of het Internet e.d.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
5.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Vertaalbureau JTS is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Vertaalbureau JTS mogelijk te maken.
5.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Vertaalbureau JTS verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – HONORARIUM EN BETALING
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Vertaalbureau JTS geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Vertaalbureau JTS kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die Vertaalbureau JTS voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Vertaalbureau JTS is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Vertaalbureau JTS tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Vertaalbureau JTS bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Vertaalbureau JTS schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,- per declaratie.

Artikel 7 – RECLAMES EN GESCHILLEN
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Vertaalbureau JTS kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Vertaalbureau JTS te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Vertaalbureau JTS zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door Vertaalbureau JTS van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat Vertaalbureau JTS erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is Vertaalbureau JTS gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Vertaalbureau JTS redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING
8.1 Vertaalbureau JTS is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Vertaalbureau JTS toerekenbare tekortkoming. Vertaalbureau JTS is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Vertaalbureau JTS van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Vertaalbureau JTS geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.4 Vertaalbureau JTS is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Vertaalbureau JTS is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Vertaalbureau JTS geleverde bestanden of informatiedragers.
8.5 De aansprakelijkheid van Vertaalbureau JTS is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 50.000,00 per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever verplicht zich Vertaalbureau JTS te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Vertaalbureau JTS bestaat.

Artikel 9 – ONTBINDING
9.1 Vertaalbureau JTS is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Vertaalbureau JTS kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien Vertaalbureau JTS door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Vertaalbureau JTS zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden waarop Vertaalbureau JTS geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien Vertaalbureau JTS ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – AUTEURSRECHTEN
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Vertaalbureau JTS het auteursrecht op door Vertaalbureau JTS vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Vertaalbureau JTS tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT
11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Vertaalbureau JTS is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen waaromtrent partijen geen overeenkomst kunnen treffen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Vertaalbureau JTS.

Artikel 12 – INSCHRIJVING
12.1 Vertaalbureau JTS is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30137314.

Leveringsvoorwaarden als PDF downloaden:

Vertaalbureau JTS Algemene Leveringsvoorwaarden