Overzicht Talen

Dagelijks vertalen wij van en naar vele verschillende talen. Hierbij komen uiteraard verschillende, bekende, talen veelvuldig voor, zoals Frans, Duits en Engels. Tegelijk verzorgen wij ook zeer geregeld vertalingen naar de wellicht wat minder bekende talen als het Zweeds of het Deens.

Onderstaand is een overzicht van de verschillende talen waarvoor wij geregeld vertalingen verzorgen, staat uw taal er niet bij, geen probleem, neemt u even contact met ons op en wij helpen u graag verder. Het komt eigenlijk niet voor dat wij u niet bij uw taalwens kunnen helpen.

 

 

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen als tweede taal. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische (ei)landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, terwijl de Franse Westhoek en de regio rondom de Duitse stad Kleef van oudsher Nederlandstalige gebieden zijn, en daar Nederlandse dialecten mogelijk nog gesproken worden door de oudste generaties. Ook in de voormalige kolonie Indonesië kunnen in sommige gebieden de oudste generaties nog Nederlands spreken. Het aantal sprekers van het Nederlands in Verenigde Staten, Canada en Australië wordt geschat op ruim een half miljoen. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot Afrikaans, een dochtertaal van het Nederlands.

Meer informatie over het Nederlands...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Het Frans is veruit de meest gesproken Gallo-Romaanse taal. Het behoort daarbuiten tot de grotere groep van de Romaanse talen, die alle uit het Latijn zijn voortgekomen. Het Frans is van oudsher inheems in West-Europa, maar wordt als officiële taal tegenwoordig gesproken in tientallen landen wereldwijd. Ook zijn er een aantal creoolse talen op basis van het Frans ontstaan.

Het Frans wijkt op een aantal belangrijke punten van de meeste andere Romaanse talen af. Ten eerste kent het Frans een verregaande afslijting van morfologische uitgangen. Ten tweede heeft het een groot aantal brekingenen klankverschuivingen, die al in het Oudfrans optraden en in het Middelfrans nog verder zijn geëvolueerd. Ten derde heeft het een licht Gallisch substraat (terug te vinden in een woord als quatre-vingts ‘tachtig’, letterlijk ‘vier-twintigen’; in de Keltische talen telt men in twintigtallen) en een vrij ingrijpend Frankisch, vooral Nederfrankisch, superstraat, dat zich onder meer uit in de tweeledige ontkenningen ne ... pasne ... rienne ... personnene ... jamais enz.

Meer informatie over het Frans...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Frans

Het Engels (English) is een Indo-Europese taal, die vanwege de nauwe verwantschap met talen als het Fries, (Neder-)Duits en Nederlands tot de West-Germaanse talen wordt gerekend. De taal is ontstaan in Engeland in de tijd van de Angelsaksen en is nu de lingua franca in grote delen van de wereld, als resultaat van de militaire, economische, culturele, wetenschappelijke en politieke invloed van het Britse Rijk gedurende de 18e, 19e en begin 20e eeuw[2] en de invloed van de Verenigde Staten vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden. Het Engels wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt als tweede taal of officiële taal in de Gemenebestlanden en is de voertaal van vele internationale organisaties. Zo is het een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties.

De gezamenlijke Engelstalige landen en hun gewoonten worden soms aangeduid als Angelsaksisch, om verwarring te voorkomen met de andere betekenis van 'Engels', nl. 'uit Engeland'.

Meer informatie over het Engels...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Engels

 

Het Duits is een taal behorende tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg, België(Oostkantons) en regionaal in: Denemarken (Zuid-Jutland) en Italië (Zuid-Tirol). In onder meer Namibië (een vroegere Duitse kolonie), Frankrijk (Elzas) en landen van het voormalige Oostblok wordt het ook gesproken, maar zonder officiële erkenning.

In het Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie was Duits nog de moedertaal van ongeveer twee miljoen inwoners, afstammelingen van de Zwarte Zee- en de Wolgaduitsers (Wolgadeutschen) die in de 18e eeuw op uitnodiging van de tsaren naar Rusland trokken om nieuw veroverde maar weinig bewoonde streken te koloniseren. Na 1990 zijn de meesten van deze 'Russlandduitse' naar Duitsland geëmigreerd. Ook in Noord-Amerika(Canada en de Verenigde Staten) wonen nog ongeveer twee miljoen mensen die het Duits als moedertaal hebben. In Zuid-Amerika ten slotte is er ook een minderheid aan Duitstaligen. Die wonen vooral in Argentinië, Brazilië, Chili en Paraguay.

Meer informatie over het Duits...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Duits

 

Het Deens (dansk) is een Noord-Germaanse taal met ongeveer 5,5 miljoen sprekers. Het is de taal van vrijwel alle Denen en de enige officiële taal van Denemarken. In de Deense gebiedsdelen de Faeröer en Groenland is het slechts de taal van een kleine groep, die echter wel, naast de volkstaal, officiële status geniet. Het Deens dat op de Faeröer gesproken wordt, wordt ook wel Gøtudanskt ("Straatdeens") genoemd. Ook in het Duitse Sleeswijk-Holstein woont een aanzienlijke Deense minderheid; daar heeft de taal een officiële status (als minderheidstaal).

Het Deens wordt geschreven met het Latijnse alfabet, waaraan na de Z drie tekens zijn toegevoegd: Æ, Ø en Å. Deze worden als aparte letters gezien. De letters Q, W, X en Z worden nauwelijks gebruikt. Deze letters komen in de regel alleen voor in leenwoorden, zoals de woorden "weekend" en "sex".

Meer informatie over het Deens..lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Deens

 

Het Zweeds (svenska) is een Noord-Germaanse of Scandinavische taal met ongeveer 9 miljoen sprekers. Het is de meestgesproken taal in Zweden (8,8 miljoen sprekers) en een van de officiële talen van Finland (300.000 sprekers). In de Finse autonome provincie Åland is het Zweeds de enige officiële taal.

Het Zweeds is nauw verwant aan de andere twee op het vasteland gesproken Scandinavische talen, het Deens en het Noors. Het Zweeds en het Noors, en in iets mindere mate het Deens, zijn onderling redelijk verstaanbaar. Sommige woorden zijn anders, grammaticaal komen de talen overeen. De spelling is wel verschillend.

De woordenschat van het Zweeds bestaat bijna geheel uit Germaanse woorden. Er zijn wel wat leenwoorden uit vooral het Latijn, Frans en (Neder)Duits. Tegenwoordig worden er veel woorden uit het Engels overgenomen, al dan niet aangepast of letterlijk vertaald (leenvertaling).

Meer informatie over het Zweeds..lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Zweeds

 

 

Spaans (español) of Castiliaans (Spaans: castellano) is een Romaanse taal en, in termen van moedertaalsprekers, na het Mandarijn de meest gesproken taal ter wereld. Voor 406 miljoen mensen is Spaans de moedertaal, terwijl nog eens 180 miljoen Spaans als tweede taal spreken.

De historische oorsprong van de taal ligt in Spanje, maar de meeste moedertaalsprekers zijn tegenwoordig in Latijns-Amerika te vinden. In Spanje zelf worden naast de regionale varianten van het Spaans ook nog andere Romaanse talen gesproken: Galicisch, Catalaans, Astur-Leonees, Aragonees en Aranees. Het Baskisch, dat wordt gesproken in een klein deel van noordelijk Spanje, is geen Romaanse en zelfs geen Indo-Europese taal.

In het Spaans zelf bestaan er twee benamingen voor de taal die elkaars synoniemen zijn: español (Spaans) en castellano (Castiliaans). De tweede benaming gaat terug op het feit dat het Spaans gedurende de Middeleeuwen de taal was van het Koninkrijk Castilië. Tegenwoordig wordt de benaming español het meest gebruikt, in de eerste plaats in Latijns-Amerika, maar ook in Spanje.

Meer informatie over het Spaans...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Spaans

Het Fins (suomi of suomenkieli) is een taal met ongeveer zes miljoen sprekers. Het wordt gesproken door bijna 95% van de Finse bevolking. Verder zijn er autochtone Finstaligen in Rusland (in Karelië en Ingermanland), in Zweden (het Tornedal) en Noorwegen (de Kvenen in Finnmark en Troms). Het Meänkieli-Fins is een officieel erkende minderheidstaal in Zweden en het Kveens-Fins is een officieel erkende minderheidstaal in Noorwegen. Naast het Fins is Zweeds een officiële taal van Finland. Het Samisch of Saami, de taal van de Samen, is in Finland een officieel erkende minderheidstaal. In een zestal gemeenten in het noorden wordt het door een paar honderd personen gesproken.

Het Fins behoort tot de Oostzeefinse talen binnen de Finoegrische taalfamilie. Binnen de Oostzeefinse talen zijn het Estisch en het Karelisch nauw verwant en hogerop is ook het Hongaars verwant met het Fins. Van onderlinge Fins-Hongaarse verstaanbaarheid is echter geen sprake en dat geldt evenmin met de naburige Indo-Europese talen zoals het Scandinavische Zweeds en het Slavische Russisch. De Germaanse, de Slavische en ook de Baltische talen hebben wel veel invloed gehad op de ontwikkeling van de Oostzeefinse talen en daarmee ook op die van het Fins. Bekende oude Germaanse leenwoorden in het Fins zijn kuningas 'koning', rengas 'ring' en ranta 'oever, strand'. De wetenschap die zich bezighoudt met het Fins, is de Fennistiek. De wetenschap die zich bezighoudt met de Finoegrische talen, is de Finoegristiek.

Meer informatie over het Fins...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Fins

Het Italiaans (Italiano) maakt deel uit van de Romaanse taalgroep. Het Italiaans wordt, in verschillende dialecten, gesproken door ongeveer 58 miljoen mensen in Italië en door ongeveer 66 miljoen mensen wereldwijd.[1] De huidige Italiaanse standaardtaal is direct gebaseerd op het Florentijns, het dialect van Florence. Sommige Italiaanse dialecten verschillen sterk van het standaard-Italiaans. Het aantal sprekers van het standaard-Italiaans in Italië bedraagt ongeveer 30 miljoen

Meer informatie over het Italiaans..lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Italiaans

Chinees kan verwijzen naar:

 • Chinese taal, zie: Chinese talen, verzamelnaam voor de groep talen die samen de Sinitische tak van de Sino-Tibetaanse taalfamilie vormen.
  • Standaardchinees, zie: standaardmandarijn, de officiële taal van de Volksrepubliek China, Taiwan en Singapore.
  • Mandarijn, verzamelnaam voor alle Mandarijnse taalvarianten binnen de Chinese taalgroep.
  • Klassiek Chinees; een traditionele stijl van geschreven Chinees, gebaseerd op de grammatica en woordenschat van het Oud-Chinees
 • Hanzi; de karakters van het Chinese schrift.
  • Vereenvoudigde Chinese karakters en Traditionele Chinese karakters; twee standaarden voor het Chinese schrift.

Meer informatie over het Chinees...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Chinees

 

Het Japans (日本語, Nihongo) is de officiële taal van Japan. Het wordt gesproken door ongeveer 127 miljoen mensen in Japan en verder door immigranten in onder andere Brazilië, de Verenigde Staten en Peru.

Het Japans heeft vier duidelijke tijdperken gekend.

 • Oud-Japans: het Japans van voor de 8e eeuw
 • Vroeg-Japans: het Japans van de 9e tot de 11e eeuw
 • Middel-Japans: het Japans van de 12e tot de 16e eeuw
 • Modern-Japans: het Japans vanaf de 16e eeuw tot heden

Meer informatie over het Japans...lees verder op Wikipedia

(Bron: Wikipedia)

Vertaalbureau Japans